Pećinski park Grabovača

Jedini pećinski park u Europi sa špiljom dugom 345 metara

Speleološki objekti su najvažnije obilježje Pećinskog parka Grabovača, a istraživanja tih prirodnih fenomena ondje traju gotovo 180 godina. Također, posebnost tog područja čine Velebitske breče koje su po litološkom sastavu, geološkom položaju i geografskom smještaju jedinstvena pojava u svijetu.

Pećinski park Grabovača pripada značajnom krajobrazu Risovac-Grabovača koji uključuje zasad poznata 24 speleološka objekta. Pet speleoloških lokaliteta zaštićenih u kategoriji geomorfoloških spomenika prirode su Samograd, Medina pećina, Amidžina pećina, Budina ledenica i Petrićeva pećina.

Na području značajnog krajobraza evidentirana je velika georaznolikost, a rubnim dijelovima parka protječe rijeka Lika – druga po veličini ponornica u Europi po duljini toka (78 km). 

Špilja Samograd jedina je turistička špilja na području parka, no ulaz u nju je dopušten samo u pratnji vodiča parka!

Možda vam se svidi