Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – turistička sezona 2024

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice područja Plitvičke doline (Službene glasnik Općine Rakovica broj 4/22), čl. 8. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici područja Plitvičke doline, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), direktorica Turističke zajednice područja Plitvičke doline, Mira Špoljarić, objavljuje 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto
STRUČNI SURADNIK – INFORMATOR (sezonski poslovi) -2 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme  (svibanj-rujan)


Opis poslova:

  • opskrbljuje posjetitelje turističkim i servisnim informacijama te promidžbenim materijalima
  • pruža turističke informacije telefonski, elektronskom poštom i osobno, građanima i turistima
  • vodi brigu o pravovremenom postavljanju i skidanju propagandnih materijala sa plakatnih mjesta u TIC-u odnosno ispred TIC-a
  • prikuplja  i ažurira  turističke i servisne informacije
  • informira turiste o cjelokupnoj turističkoj ponudi područja
  • vodi brigu o zalihama promidžbenim materijala
  • vodi evidencije dolazaka posjetitelja u TIC
  • anketiranje posjetitelja i ostalih važnih dionika u turizmu
  • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja TIC-a ili direktora Zajednice

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN broj 13/22)  kako slijedi:

1. da ima završenu najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
3. da zna jedan strani jezik,
4. da poznaje rad na osobnom računalu.

Kandidati moraju dostaviti:
– vlastoručno potpisanu prijavu sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuju
– životopis;
– presliku osobne iskaznice ili domovnice;
– izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
– dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu) 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:


„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto“

na adresu: Turistička zajednica područja Plitvičke doline,

Rakovica 32

47245 Rakovica

osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Turističke zajednice područja Plitvičke doline neovisno o načinu dostave, odnosno, do 17.04.2023. godine do 15:00 sati.

U Rakovici, 9.4.2024.
BR.: 56/2024

Direktorica

Mira Špoljarić

Natječaj u cijelosti možete pogledati u nastavku NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – TURISTIČKA SEZONA 2024