NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – INFORMATOR

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice područja Plitvičke doline (Službene glasnik Općine Rakovica broj 4/22), čl. 8. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici područja Plitvičke doline, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), direktorica Turističke zajednice područja Plitvičke doline, Mira Špoljarić, objavljuje


NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto
STRUČNI SURADNIK – INFORMATOR (sezonski poslovi) -1 izvršitelj na određeno
vrijeme (travanj-rujan)

Opis poslova:

 • opskrbljuje posjetitelje turističkim i servisnim informacijama te promidžbenim materijalima
 • pruža turističke informacije telefonski, elektronskom poštom i osobno, građanima i turistima
 • vodi brigu o pravovremenom postavljanju i skidanju propagandnih materijala sa plakatnih mjesta u TIC-u odnosno ispred TIC-a
 • prikuplja i ažurira turističke i servisne informacije
 • informira turiste o cjelokupnoj turističkoj ponudi područja
 • vodi brigu o zalihama promidžbenim materijala
 • vodi evidencije dolazaka posjetitelja u TIC
 • anketiranje posjetitelja i ostalih važnih dionika u turizmu
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja TIC-a ili direktora Zajednice

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN broj 13/22) kako slijedi:

 1. da ima završenu najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja
  strukovna škola),
 2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
 3. da zna jedan strani jezik,
 4. da poznaje rad na osobnom računalu.
  Kandidati moraju dostaviti:
 • vlastoručno potpisanu prijavu sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuju
 • životopis;
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice;
 • izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja
  (stručne spreme) određene ovim natječajem;
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva (izvornik
  ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
  prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna
  sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava
  (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna
  sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike
  ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je
  položen ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće
  obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu
  izjavu da poznaje rad na računalu)
 • Napomena: Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene
  propisom iz Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim
  zajednicama (NN br. 13/22) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
  turizma (NN 52/19 i 42/20), ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od
  dana stupanja na rad položiti stručni ispit, a iznimno položeni stručni ispit ne moraju imati
  osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na
  poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti.


Na službenoj web stranici Turističke zajednice područja Plitvičke doline (www.plitvickedoline.hr) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s
naznakom:

„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto“

na adresu:

Turistička zajednica područja Plitvičke doline,
Rakovica 32
47245 Rakovica

osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Turističke zajednice područja Plitvičke doline do 15:00 sati neovisno o načinu dostave odnosno do 14.03.2023. godine do 15:00 sati.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Turističke zajednice područja Plitvičke doline dana 6.03.2023. godine.
Ponude koje pristignu 14.03.2023. godine nakon 15:00 sati smatraju se zakašnjelima.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana održavanja
razgovora.

Turistička zajednica područja Plitvičke doline zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj
natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje
odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima